سلام و دردود عزیزان
آرایه دو نوع هست
ارایه هموار اینم دو نوع هست ارایه تک بعدی و ارایه چند بعدی
و ارایه دندانه ای
تو این پست در مورد ارایه ها صحبت میکنم
ساده‌ترین شکل آرایه‌های چندبعدی، آرایه‌های ۲ بعدی هستند
در حقیقت ارایه برای ذخیره سازی کلی داده ها و تخصیص حافظه  مورد استفاده قرار میگیره
آرایه های چند بعدی آرایه هایی هستند که برای استفاده از  آنها باید از چندین اندیس استفاده کنیم
‫ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ آراﻳﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻮع آﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ [] را ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮع ﺑﮕﺬارﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﺳﺖ  اﻳﻦ ﻛﺮوﺷﻪ ھﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ. و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ‫ﻳﻚ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آن ارﺟﺎ ع ﻣﻲ دھﯿﻢ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. 

این یک ارایه ساده یا تک بعدی است


array = new int [5];

مقدار دهی این ارایه هم بدین شکل است

int [] array = new int [5] {1,2,3,4,5};
یا مستقیم مقدار میدیم
String[] ar2= { "zero", "one", "two", "three" }; ********************************

int[] array = new int[2]; // یه روش دیگه array[0] = 10; array[1] = 20;
****************************************
string[] dd= { "cat", "dog", "fish" };
***************************************************
اینم مقدار دهی با حلقه تکرار
int[] items = new int[100]; for (int cnt = 0; cnt <= 100; cnt++) { items[cnt] = value; }

ارایه چند بعدی

آرایه چند بعدی دارای چندین اندیس است. مثلا، آرایه دو بعدی دو اندیس دارد و آرایه سه بعدی سه اندیس- تعریف آرایه دو بعدی بدین شکل

Int[,] k= new int[3,5];

اینم چند بعدی

int[, ,] ss= new int[4,2];


روشهای زیادی برای مقدار دهی ارایه هست مثلا

ss[0,0] = 0;//خانه اول ارایه
ss[0,1]=5;// خانه دوم ارایه


مقدار دهی مستقیم چند بعدی

           int[, ,] ar3= new int[,,] { { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }, { { 7, 8, 9 }, { 10, 11, 12 } } };یه تمرین ساده

string[] names = new string[4];

      names[0] = "csharp";
      names[1] = "learning";
      names[2] = "part";
      names[3] = "two";

      foreach (string s in names)
        Console.WriteLine(s);

      Console.ReadLine();