فاکتوریل یک عدد برابر است با حاصل ضرب اعداد ماقبل خود تا عدد یک است. به عنوان مثال فاکتوریل عدد 5 برابر است با 5ضربدر4ضربدر3ضربدر2نهایتا ضربدر1


نحوه محاسبه

ابتدا سه متغییر از نوع int به نام های num و fact و i تعریف میکنیم 

به متغییر factمقدار اولیه ۱ میدهیم. این برنامه ابتدا از کاربر میخواهد که یک عدد را وارد کند عدد وارد شده به علت اینکه به صورت رشته است میبایست به عدد تبدیل گردد

با استفاده از دستور convert به نوع int تبدیل میشود سپس درون متغییر num ریخته میشود.

سپس یک حلقه تکرارfor تعریف میکنیم با ویژگی های مقابل: مقدار شروع: ۱. مقدار پایان: عددی که کاربر وارد کرده است. گام پرش: یکی یکی.
حال در خط fact =fact*i; ابتدا مقدار fact در مقدار i ضرب میشود و درون متغییر fact ریخته میشود. برنامه به شرط حلقه بر میگردد و شرط را چک میکند و بنا بر اطلاعات یا حلقه تکرار میشود یا از حلقه عبور کرده و برنامه مقداری که درون متغییر fact است را نمایش میدهد.

بدین صورت


 int fact = 1;
            int num;
            int i;
            Console.Write("Insert num of factor :");
            num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            for (i = 1; i <= num; i++)
            {
                fact = fact * i;
            }
            
            Console.WriteLine("the factor digit is : {0}", fact);
            Console.ReadKey();